Algemene Huurvoorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID :

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Jeti verhuur uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten. Waaronder verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen en de daarbij vermelde accessoires. De aan Jeti verhuur verstrekte opdrachten alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

2. VERHUURMOGELIJKHEDEN :

Al onze Producten / Attracties worden mits gewenst bij u bezorgt en opgehaald.

Wij hanteren hiervoor de volgende regels.

Via Google Maps berekent u de snelst mogelijke auto route van Jeti verhuur middels adres Kranebrakenseweg 10, De Mortel naar het afleveradres. Het aantal kilometers vermenigvuldigt u met 4 wij moeten namelijk 2x op en neer. Van dit totaal telt u 10 km af deze nemen wij namelijk voor onze rekening. Dit geldt alleen mits u voor meer dan €25,- excl. btw aan items wilt bestellen. Is dit bedrag lager dan dan €25,- excl. btw dan mag u deze 10 km er niet vanaf tellen.

Bezorgkosten zijn aantal kilometers volgens bovenstaande formule maal € 0,55 per gereden km.

Voorbeeld:

U wilt voor meer dan €25,- excl. btw aan items bij ons huren.

De afstand van Jeti verhuur naar uw locatie is 10km.

Maal 4 (namelijk 2x op en neer) = 40km.

40km – 10km (standaard gratis bezorging) = 30km

U vult bij aantal in 30

3. ATTRACTIES :

Elke attractie die u huurt dient begeleid te worden door een persoon van minimaal 18 jaar. Jeti verhuur kan ook voor de begeleiding van een persoon van minimaal 18 jaar zorgen. Informeert u hiervoor bij ons voor de mogelijkheden.

4. OPBOUWEN / AFBREKEN / LEVERING (Algemeen)

U kunt zelf de attractie opbouwen / afbreken middels het volgen van de schriftelijke of mondelingen instructies gegeven door Jeti verhuur. Ook kunt u dit laten verzorgen door Jeti verhuur. Er dient dan wel minimaal 1 persoon mee te helpen bij het laden / lossen en opbouwen / afbreken. Kijkt u bij het betreffende product op de site voor de eventuele extra kosten. Kan er geen persoon aanwezig zijn om te helpen geeft u dit dan door. Jeti verhuur kan hier dan rekening mee houden. Dit kan mogelijk extra kosten met zich meebrengen. Het opbouwen en afbreken van tenten gebeurt ten aller tijde met begeleiding van Jeti verhuur. Wilt u dat Jeti verhuur de tent in zijn geheel voor u opbouwt? Dan brengt dit extra kosten met zich mee kijkt u hiervoor op de site naar het betreffende product. Indien huurder verzuimt zorg te dragen voor de overeengekomen hulp, worden de hierdoor ontstane meerkosten doorberekend aan huurder. Jeti verhuur kan dan ook terstond eenzijdig de overeenkomst beëindigen. Dit onverminderd de aanspraak op de overeengekomen huurbedragen en onverminderd het recht op schadevergoeding. De bouwlocatie moet goed bereikbaar zijn. Gehuurde goederen worden afgeleverd op het dichtstbijzijnde punt van de openbare weg mits anders overeengekomen. De huurder kan nooit eigenaar worden van het gehuurde. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent  is er sprake van verduistering van het gehuurde. Wij proberen zo flexibel mogelijk om te gaan met deze regels en zijn zeer zeker niet flauw. Echter bovenstaande voorwaarden zijn wel de bepalingen zoals deze zullen gelden tijdens een geschil.

5. RISICO LADEN/LOSSEN :

De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. Dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, . De huurder is verplicht het gehuurde goed te verpakken en te laden. Dit in overeenstemming met de aard van het gehuurde en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor huurders die het gehuurde door Jeti verhuur aangeleverd krijgen en zelf lossen en weer laden. Dit kan zijn in containers of anderszins . Het gehuurde dient zorgvuldig geladen te worden. Zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.

6. WAARBORGSOM :

Voor kleinere producten en huursommen brengen wij geen borgsom in rekening. Voor de grotere producten en attracties doen wij dit wel. U moet hierbij denken aan tenten, springkussens, audio apparatuur, disco verlichting, karaoke set, tap installatie en dergelijke. De borgsom bedraagt € 100,- die u contant dient te voldoen bij aflevering.

 • De huurder is verplicht om, voordat het gehuurde door hem in ontvangst wordt genomen, aan Jeti verhuur een waarborgsom te overhandigen. Dit geldt alleen als het een gehuurd object betreft waarvoor waarborgsom vereist is
 • De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Jeti verhuur door de huurder verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt aan de huurder geretourneerd indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

7. STROOM:

Alle verhuurmaterialen die stroom nodig hebben, worden geleverd excl. verlengkabel.
Alle attracties op stroom zijn 220 volt en kunnen een vrije stroomgroep nodig hebben.

8. DUUR OVEREENKOMST :

Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld. Mits anderszins is overeengekomen. Indien Jeti verhuur toestemming heeft gegeven om het gehuurde op een ander tijdstip op te komen halen dan feitelijk is overeengekomen. Dan worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. Bij het vaststellen van de duur van een huurovereenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

9. VERLENGING VAN DE OVEREENKOMST :

 • De huurder verplicht zich het gehuurde uiterlijk de dag en tijdstip waarop de overeenkomst eindigt ter beschikking te stellen. Zodat Jeti verhuur deze op kan komen halen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd. En deze verlenging hem door Jeti verhuur is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.
 • Indien verlenging van de overeenkomst niet wordt toegestaan door Jeti verhuur. En de huurder desondanks nalaat om het gehuurde conform het vorige lid van dit artikel tijdig ter beschikking stelt. Ontstaat voor Jeti verhuur het recht tot onmiddellijke terugname. Waarbij de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen. Dit geldt tot en met de dag waarop het gehuurde weer in het bezit is van Jeti verhuur. Met dien verstande dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 100,00. Onverminderd de eventuele door Jeti verhuur verder te lijden schade en de te maken kosten.

10. LEVERINGSTERMIJN :

Jeti verhuur zal er naar streven om zich zo nauwkeurig mogelijk te houden aan de overeengekomen leveringstermijn. Jeti verhuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld ook niet na ingebrekestelling. Indien hij door overmacht niet, niet juist of niet tijdig het gehuurde ter beschikking stelt aan de huurder. Indien de wederpartij een consument betreft kan de door Jeti verhuur te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen. Onder overmacht wordt verstaan elke van Jeti verhuur onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

11. CONTROLE :

Teneinde problemen te voorkomen dient de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder:

 • Direct telefonisch, per telefax dan wel per e-mail contact op te nemen met Jeti verhuur. Gebruik van het gehuurde heft het recht om te reclameren op.
 • Indien het gehuurde door Jeti verhuur naar het bedrijf van Jeti verhuur wordt teruggebracht. Wordt het gehuurde bij terugkomst in het bedrijf van Jeti verhuur gecontroleerd. Het meenemen van het gehuurde door Jeti verhuur is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de huurder bij de controle aanwezig wil zijn. Moet hij binnen 12 uur nadat het gehuurde bij Jeti verhuur terug is. Een afspraak maken over het tijdstip van de controle. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is. Zonder dat de huurder daarbij aanwezig was. Laat Jeti verhuur dit binnen 10 werkdagen, nadat het gehuurde bij Jeti verhuur terug is gekomen schriftelijk weten. De huurder krijgt dan 48 uren de tijd om bij Jeti verhuur tevens de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen die termijn niet reageert wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. Jeti verhuur kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de huurder berekenen.
 • Beschadigde huurgoederen, c.q. onderdelen, waarvan geen herstel meer mogelijk is. Worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de huurder gehouden.

12. GEBRUIK EN ONDERHOUD :

12.1 Bezorgen / Retourneren :

 • De huurder stemt ermee in. Dat het gehuurde op het overeengekomen tijdstip bij Jeti verhuur wordt terugbezorgd of door Jeti verhuur wordt opgehaald. In dezelfde staat als waarin de huurder het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient het gehuurde gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten en/of verpakkingsmaterialen te retourneren. Zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht. Met uitzondering van al het linnengoed dit mag ongewassen en gestreken worden ingeleverd maar moet wel droog retour.
 • De huurder is verplicht om Jeti verhuur te allen tijden toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
 • De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde op een normale wijze kan worden aangevoerd, opgeslagen en afgevoerd.

12.2 Gebruik :

 • De huurder verplicht zich om het gehuurde enkel en alleen te gebruiken. Te bedienen en te behandelen. Conform het gestelde in de aan hem overhandigde of anderszins ter hand gestelde handleiding en bediening- en gebruiksvoorschriften.
 • De huurder verklaart door middel van ondertekening van de overeenkomst / factuur. Een exemplaar van de handleiding c.q. bediening- en gebruiksvoorschriften van Jeti verhuur te hebben ontvangen.
 • Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen. Of zelf reparaties te verrichten aan het gehuurde. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeti verhuur.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jeti verhuur. Is het de huurder niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren. Dan wel aan een derde ter beschikking te stellen.
 • Huurder zorgt ervoor dat het terrein c.q. de ruimte alwaar het gehuurde wordt gebruikt. Zodanig is dat gebruik van het gehuurde. Conform handleiding en bediening- en gebruiksvoorschriften mogelijk is.
 • In geen enkel geval mag er gebakken of gebraden worden in de tenten.
 • Gekleurd papier in de tenten is niet toegestaan dit i.v.m. afgeven kleurstof op de zeilen.
 • Er mogen geen afgevende materialen aan de te verhuren objecten worden gehangen, eveneens als lampen i.v.m. de brandveiligheid.

12.3 Voorzieningen / Vergunningen :

 • Huurder dient zelf zorg te dragen. Voor de aanwezigheid van eventuele vergunningen en/of ontheffingen in verband met het gebruik van het gehuurde.
 • De huurder zorgt voor aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten en/of verlichting. Verwarming en/of gas en/of perslucht. Water en/of energietoevoer. Of andere faciliteiten die noodzakelijk zijn om gebruik te maken van het gehuurde.
 • Huurder dient er zorg voor te dragen dat alle te verhuren objecten. Op een schone, vlakke en droge ondergrond worden geplaatst met uitzondering van de daarvoor geschikte objecten.
 • Indien er geen stalen pennen in de grond geplaatst kunnen worden geld er een meerprijs voor de tentverankering.

13. VEILIGHEID/TOEZICHT :

Partijen komen uitdrukkelijk overeen. Dat de huurder bij gebruik van het gehuurde. Zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorg draagt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overgekomen is. De veiligheid is een zaak van de huurder zelf. Voor de veiligheid van de huurder of van derden kan Jeti verhuur niet instaan. En dus ook nooit verantwoordelijk voor worden gesteld.

14. SCHADE :

 • Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan Jeti verhuur te worden gemeld. De huurder verplicht zich om de schade aan het gehuurde ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief of abnormaal gebruik. Het gebruik van ongeschikte accessoires alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde. Het gehuurde alsmede onderdelen en/of toebehoren aan Jeti verhuur te vergoeden. Tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene. Onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade. Waaronder winstderving, kosten en interesten aan Jeti verhuur te vergoeden.
 • Voor zoekgeraakte goederen, waarvoor door Jeti verhuur reeds de nieuwwaarde aan de huurder is berekend. En die later alsnog door de huurder worden gevonden en teruggebracht. Dient de huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door Jeti verhuur in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen nieuwwaarde.
 • De huurder wordt aansprakelijk gehouden. Ongeacht of hij aan het verlies, diefstal. Of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde. Onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde. Aangezien de huurder een teruggaveplicht heeft. Welke niet wordt opgeheven, ook niet door toeval of ingreep van een derde.
 • Jeti verhuur adviseert de huurder zich naar gelang het risico tegen brand, diefstal, molest, verlies, beschadiging etc. te verzekeren.
 • De door Jeti verhuur verhuurde producten mogen niet nat worden. Veroorzaakte schade door wateroverlast, regen e.d. dient door de huurder aan Jeti verhuur vergoed te worden. Met uitzondering van de daarvoor bestemde producten zoals Tenten, Springkussens en dergelijke.

15. AANSPRAKELIJKHEID :

 • Jeti verhuur is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door de huurder en/of gebruikers van het gehuurde, die ontstaan is in verband met het gehuurde. Ook niet indien huurder in strijd handelt met het gestelde in de artikelen 12 en 13 van de onderhavige voorwaarden.
 • Jeti verhuur is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan het gehuurde. Of wegens het gebruik van het gehuurde. Behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid. Die is ontstaan door ernstige schuld of grove nalatigheid van de zijde van Jeti verhuur. Dan wel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor zij aansprakelijk geacht moet worden.

16. VRIJWARING :

De huurder vrijwaart Jeti verhuur voor alle schade van gebruikers van het gehuurde. Waarvoor Jeti verhuur aansprakelijk mocht zijn. En voor alle boetes die aan Jeti verhuur mochten worden opgelegd. Ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of gebruikers van het gehuurde gepleegde strafbare feiten. Tenzij de door Jeti verhuur verschuldigde boetes een gevolg zijn van een defect aan het gehuurde. Dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij aanvang van de huur. De huurder vrijwaart Jeti verhuur tevens voor alle schade en kosten. Welke mochten ontstaan in verband met de locatie, ondergrond of toegangsweg.

17. ANNULEREN :

 • De huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden.
 • Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde goederen. Is het de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd. Tenzij door hem of Jeti verhuur een voor beide partijen acceptabele vervangende huurder wordt gevonden. Die de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst integraal wil overnemen.
 • Als annulering tot en met 8 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt. Dient de huurder 40% van de huursom te betalen.
 • Wanneer annulering plaatsvindt tussen 7 tot en met 3 dagen voor aanvang van de huurperiode. Dient de huurder 75% van de huursom te betalen.
 • Bij annulering 2 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode, dient de huurder de volledig overeengekomen huursom te betalen.

18. AFREKENING :

 • De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf per bank/giro. Uiterlijk 4 dagen voor evenement datum of contant te geschieden op de afleverdag of onmiddellijk na retournering van het gehuurde. Indien desondanks de vordering van Jeti verhuur niet wordt betaald of op het overeengekomen tijdstip wordt betaald. Dan is Jeti verhuur vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag een rente in rekening te brengen. Zijnde ad 1% per maand . Hierbij wordt het resterende gedeelte van een maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden. Als gehele maand aangemerkt. Huuropdrachten boven de € 4.000,/ excl. BTW betaling 50% voor aanvang evenement.
 • Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen. Is Jeti verhuur gerechtigd dit bedrag met incassokosten ter verhogen. Deze incassokosten omvatten alle kosten die Jeti verhuur in rekening worden gebracht. Door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Jeti verhuur zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00.

19. MEDEDELINGSPLICHT :

 • Huurder dient Jeti verhuur onverwijld in te lichten indien beslag gelegd op het gehuurde. Of indien op enige ander wijze de eigendomsrechten van Jeti verhuur dreigen te worden geschaad. Het vorenstaande is tevens van toepassing in geval van faillissement van de huurder. Indien de huurder surseance van betaling aanvraagt of anderszins heeft opgehouden te betalen.
 • Huurder garandeert dat hij, indien zich een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel voordoet. De beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder dan wel curator onverwijld inzage geeft in de tussen huurder en Jeti verhuur gesloten overeenkomst.

20. ONTBINDING :

 • Jeti verhuur is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen. En zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen. Indien de huurder de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet of niet op tijd of niet ten volle nakomt. Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder. Bij vestiging in het buitenland van huurder dan wel bij beslag op het gehuurde. Of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee Jeti verhuur bij aanvang van de huurovereenkomst niet op de hoogte was.
 • De huurder machtigt hierbij Jeti verhuur of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren. Ongeacht waar het zich ook bevindt, dan wel zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen. In het geval dat het gehuurde door Jeti verhuur is teruggehaald. Behoudt hij alle rechten om de gemaakte kosten schade op de huurder te verhalen. Dit geldt ook voor de door verbreking van de overeenkomst geleden schade.
 • Indien de overeenkomst eindigt op grond van de in het eerste lid van dit artikel bepaalde. Is Jeti verhuur gerechtigd bij wegen van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag. Gelijk aan de resterende huurtermijnen welke nog verschuldigd zouden zijn tot aan het einde van de overeenkomst. Dit onverminderd het recht van Jeti verhuur op verdere schadevergoeding.

21. RETOURNERINGEN :

Retournering van verbruiksgoederen bij het gehuurde is uitsluitend en alleen mogelijk indien er sprake is van onaangebroken goederen. En eerst na uitdrukkelijke toestemming van Jeti verhuur.

22. UITBESTEDING :

Jeti verhuur is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden. Of deze te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Jeti verhuur.

23. WIJZIGINGEN :

Ten aanzien van wijzigingen, aanvullingen en afwijkingen van deze standaardvoorwaarden geldt dat deze slechts geldig zijn indien schriftelijk overeengekomen.

24. TOEPASSELIJK RECHT :

Op alle met Jeti verhuur gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

25. PARTIELE NIETIGHEID :

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn. Blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling. Die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

26. GESCHILLEN :

Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten die met Jeti verhuur zijn gesloten, daaronder begrepen de enkele invordering van het door huurder verschuldigde. Zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch worden beslecht.

27. AANBIEDINGEN :

 • Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding kan door Jeti verhuur desondanks worden herroepen. Zelfs nadat de opdracht door Jeti verhuur is bevestigd en mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdracht.
 • In prijsbladen of op de website, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Evenals de mededelingen betreffende technische hoedanigheden. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Jeti verhuur niet. Tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 • Bij offertes die zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, mag Jeti verhuur uitgaan van de juistheid daarvan.
 • Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.