algvoorwaarden_eima
algvoorwaarden_l_ima
algvoorwaarden_r_ima

Klik hier voor de mobiele website


Algemene Huurvoorwaarden


1. TOEPASSELIJKHEID :
Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Gefab Party en Evenementenverhuur, uitgebrachte offertes, met Gefab Party en Evenementenverhuur gesloten overeenkomsten, waaronder verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen en de daarbij vermelde accessoires, de aan Gefab Party en Evenementenverhuur verstrekte opdrachten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.

2. VERHUURMOGELIJKHEDEN :
Al onze Producten / Attracties worden mits gewenst bij u bezorgt en opgehaald.

Wij hanteren hiervoor de volgende regels.


Via Google Maps berekent u de snelst mogelijke auto route van Gefab Party en Evenementenverhuur middels adres Willemstraat 14, Bakel naar het afleveradres. Het aantal kilometers vermenigvuldigt u met 4 wij moeten namelijk 2x op en neer. Van dit totaal telt u 10 km af deze nemen wij namelijk voor onze rekening, mits u voor meer dan €25,- excl. btw aan items wilt bestellen. Is dit bedrag lager dan dan €25,- excl. btw dan mag u deze 10 km er niet vanaf tellen.


Bezorgkosten zijn aantal kilometers volgens bovenstaande formule maal € 0,50 per gereden km.


Voorbeeld:


U wilt voor meer dan €25,- excl. btw aan items bij ons huren.

De afstand van Gefab naar uw locatie is 10km.

Maal 4 (namelijk 2x op en neer) = 40km.

40km - 10km (standaard gratis bezorging) = 30km

U vult bij aantal in 30


3. ATTRACTIES :
Elke attractie die u huurt dient begeleid te worden door een persoon van minimaal 18 jaar. Gefab Party en Evenementenverhuur kan ook voor de begeleiding van een persoon van minimaal 18 jaar zorgen. Informeert u hiervoor bij ons voor de mogelijkheden.


4. OPBOUWEN / AFBREKEN / LEVERING (Algemeen)
U kunt zelf de attractie opbouwen / afbreken middels het volgen van de instructies, schriftelijk al dan niet mondeling van Gefab Party en Evenementenverhuur. Ook kunt u dit laten verzorgen door Gefab Party en Evenementenverhuur er dient dan wel minimaal 1 persoon mee te helpen bij het laden / lossen en opbouwen / afbreken van de attractie. Kijkt u bij het betreffende product op de site voor de eventuele extra kosten. Kan er geen persoon aanwezig zijn om mee te helpen geeft u dit dan door aan Gefab Party en Evenementenverhuur zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Dit kan mogelijk extra kosten met zich meebrengen. Het opbouwen en afbreken van tenten gebeurt ten aller tijde met begeleiding van Gefab Party en Evenementenverhuur. Wilt u dat Gefab Party en Evenementenverhuur de tent in zijn geheel voor u opbouwt dan brengt dit extra kosten met zich mee kijkt u hiervoor op de site naar het betreffende product. Indien huurder verzuimt zorg te dragen voor de overeengekomen hulp, worden de hierdoor ontstane meerkosten doorberekend aan huurder of kan Gefab Party en Evenementenverhuur terstond eenzijdig de overeenkomst beëindigen, onverminderd de aanspraak op de overeengekomen huurbedragen en onverminderd het recht op schadevergoeding. De bouwlocatie moet goed bereikbaar zijn en gehuurde goederen worden afgeleverd op het dichtstbijzijnde punt van de openbare weg mits anders overeengekomen tussen huurder en Gefab Party en Evenementenverhuur. De huurder kan nooit eigenaar worden van het gehuurde. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent  is er sprake van verduistering van het gehuurde. Wij proberen zo flexibel mogelijk om te gaan met deze regels en zijn zeer zeker niet flauw maar bovenstaande voorwaarden zijn wel de bepalingen zoals deze zullen gelden tijdens een geschil.

5. RISICO LADEN/LOSSEN :
De huurder draagt gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door hemzelf wordt verricht, het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. De huurder is verplicht het gehuurde te verpakken en te laden in overeenstemming met de aard van het gehuurde en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor huurders die het gehuurde door Gefab Party en Evenementenverhuur aangeleverd krijgen in containers of anderszins en zelf lossen en weer laden. Het gehuurde dient zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading.


6. WAARBORGSOM :
Voor kleinere producten en huursommen brengen wij geen borgsom in rekening. Voor de grotere producten en attracties doen wij dit wel. U moet hierbij denken aan tenten, springkussens, audio apparatuur, disco verlichting, karaoke set, tap installatie en dergelijke. De borgsom bedraagt € 100,- die u contant dient te voldoen bij aflevering.

 • De huurder is verplicht om, voordat het gehuurde door hem in ontvangst wordt genomen, aan Gefab Party en Evenementenverhuur een waarborgsom te overhandigen als het een gehuurd object betreft waarvoor waarborgsom vereist is
 • De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Gefab Party en Evenementenverhuur door de huurder verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt aan de huurder geretourneerd indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

7. STROOM:
Alle verhuurmaterialen die stroom nodig hebben, worden geleverd excl. verlengkabel.
Alle attracties op stroom zijn 220 volt en kunnen een vrije stroomgroep nodig hebben.

8. DUUR OVEREENKOMST :
In geval van een huurovereenkomst wordt deze aangegaan voor de tijd en tegen het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen. Indien Gefab Party en Evenementenverhuur toestemming heeft gegeven om het gehuurde op een ander tijdstip op te komen halen dan feitelijk overeengekomen in de huurovereenkomst worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. Bij het vaststellen van de duur van een huurovereenkomst geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

9. VERLENGING VAN DE OVEREENKOMST :

 • De huurder verplicht zich om het gehuurde uiterlijk op de dag en het tijdstip waarop de overeenkomst eindigt ter beschikking te stellen aan Gefab Party en Evenementenverhuur zodat Gefab Party en Evenementenverhuur deze op kan komen ophalen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door Gefab Party en Evenementenverhuur is toegestaan. De aldus verlengde huurtermijn blijft onderworpen aan deze standaardbepalingen.
 • Indien verlenging van de overeenkomst niet wordt toegestaan door Gefab Party en Evenementenverhuur en de huurder desondanks nalaat om het gehuurde conform het vorige lid van dit artikel tijdig ter beschikking stelt voor ophalen, ontstaat voor Gefab Party en Evenementenverhuur het recht tot onmiddellijke terugname, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag waarop het gehuurde weer in het bezit is van Gefab Party en Evenementenverhuur, met dien verstande dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 100,00, onverminderd de eventuele door Gefab Party en Evenementenverhuur verder te lijden schade en de te maken kosten.

10. LEVERINGSTERMIJN :
Gefab Party en Evenementenverhuur zal er naar streven om zich zo nauwkeurig mogelijk te houden aan de overeengekomen leveringstermijn. Gefab Party en Evenementenverhuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, niet juist of niet tijdig het gehuurde ter beschikking stelt aan de huurder. Indien de wederpartij een consument betreft kan de door Gefab Party en Evenementenverhuur te vergoeden schade ten hoogste de huurprijs bedragen. Onder overmacht wordt verstaan elke van Gefab Party en Evenementenverhuur onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

11. CONTROLE :
Teneinde problemen te voorkomen dient de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt dit controleren. Indien er gebreken, manco’s of andere klachten zijn, dient de huurder:

 • Direct telefonisch, per telefax dan wel per e-mail contact op te nemen met Gefab Party en Evenementenverhuur. Gebruik van het gehuurde heft het recht om te reclameren op.
 • Indien het gehuurde door Gefab Party en Evenementenverhuur naar het bedrijf van Gefab Party en Evenementenverhuur wordt teruggebracht, wordt het gehuurde bij terugkomst in het bedrijf van Gefab Party en Evenementenverhuur gecontroleerd. Het meenemen van het gehuurde door Gefab Party en Evenementenverhuur is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de huurder bij de controle aanwezig wil zijn, moet hij binnen 12 uur nadat het gehuurde bij Gefab Party en Evenementenverhuur terug is een afspraak maken over het tijdstip van de controle. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, laat Gefab Party en Evenementenverhuur dit binnen 10 werkdagen, nadat het gehuurde bij Gefab Party en Evenementenverhuur terug is gekomen, schriftelijk weten. De huurder krijgt dan 48 uren de tijd om bij Gefab Party en Evenementenverhuur tevens de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. Gefab Party en Evenementenverhuur kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de huurder berekenen.
 • Beschadigde huurgoederen, c.q. onderdelen, waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt ter beschikking van de huurder gehouden.

12. GEBRUIK EN ONDERHOUD :

 • De huurder stemt ermee in dat het gehuurde op het overeengekomen tijdstip bij Gefab Party en Evenementenverhuur wordt terugbezorgd of door Gefab Party en Evenementenverhuur wordt opgehaald, in dezelfde staat als waarin de huurder het gehuurde heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient het gehuurde gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt in juiste kratten en/of verpakkingsmaterialen te retourneren, zoals hij deze ontvangen heeft. Extra arbeidstijd door onvoldoende sorteren of niet reinigen wordt in rekening gebracht. Met uitzondering van al het linnengoed dit mag ongewassen en gestreken worden ingeleverd maar moet wel droog retour.
 • De huurder verplicht zich om het gehuurde enkel en alleen te gebruiken, te bedienen en te behandelen conform het gestelde in de aan hem overhandigde of anderszins ter hand gestelde handleiding en bediening- en gebruiksvoorschriften.
 • De huurder verklaart door middel van ondertekening van de overeenkomst een exemplaar van de handleiding c.q. bediening- en gebruiksvoorschriften van Gefab Party en Evenementenverhuur te hebben ontvangen.
 • Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om veranderingen aan het gehuurde aan te brengen en/of zelf reparaties te verrichten aan het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gefab Party en Evenementenverhuur.
 • De huurder is verplicht om Gefab Party en Evenementenverhuur te allen tijden toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gefab Party en Evenementenverhuur is het de huurder niet toegestaan om het gehuurde onder te verhuren dan wel aan een derde ter beschikking te stellen.
 • De huurder dient zelf zorg te dragen voor de aanwezigheid van eventuele vergunningen en/of ontheffingen in verband met het gebruik van het gehuurde.
 • De huurder zorgt ervoor dat het gehuurde op een normale wijze kan worden aangevoerd, opgeslagen en afgevoerd.
 • De huurder zorgt ervoor dat het terrein c.q. de ruimte alwaar het gehuurde wordt gebruikt zodanig is dat gebruik van het gehuurde conform handleiding en bediening- en gebruiksvoorschriften mogelijk is.
 • De huurder zorgt voor aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten en/of verlichting en/of verwarming en/of gas en/of perslucht en/of water en/of energietoevoer en/of andere faciliteiten die noodzakelijk zijn om gebruik te maken van het gehuurde.
 • De huurder dient er zorg voor te dragen dat alle te verhuren objecten op een schone, vlakke en droge ondergrond worden geplaatst met uitzondering van de daarvoor geschikte objecten.
 • Er mag in geen enkel geval gebakken of gebraden worden in de tenten.
 • Indien er geen stalen pennen in de grond geplaatst kunnen worden geld er een meerprijs voor de tentverankering.
 • Er mag geen gekleurd papier in de tenten gebruikt worden.
 • Er mogen geen afgevende materialen aan de te verhuren objecten worden gehangen, eveneens als lampen i.v.m. de brandveiligheid.

13. VEILIGHEID/TOEZICHT :
Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huurder, bij gebruik van het gehuurde, zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorg draagt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overgekomen is. De veiligheid is een zaak van de huurder zelf. Voor de veiligheid van de huurder of van derden kan Gefab Party en Evenementenverhuur niet instaan en dus ook nooit verantwoordelijk voor worden gesteld.

14. SCHADE :

 • Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk aan Gefab Party en Evenementenverhuur te worden gemeld. De huurder verplicht zich om de schade aan het gehuurde ten gevolge van zorgeloos c.q. foutief of abnormaal gebruik, het gebruik van ongeschikte accessoires alsmede bij verlies, beschadiging, onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, het gehuurde alsmede onderdelen en/of toebehoren aan Gefab Party en Evenementenverhuur te vergoeden tegen waarde van de aan te kopen nieuwe goederen ter vervanging van het verlorene, onverminderd de verplichting van de huurder om alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten, aan Gefab Party en Evenementenverhuur te vergoeden.
 • Voor zoekgeraakte goederen, waarvoor door Gefab Party en Evenementenverhuur reeds de nieuwwaarde aan de huurder is berekend en die later alsnog door de huurder worden gevonden en teruggebracht, dient de huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door Gefab Party en Evenementenverhuur in mindering gebracht op de aan de huurder terug te betalen nieuwwaarde.
 • De huurder wordt aansprakelijk gehouden, ongeacht of hij aan het verlies, diefstal, of het onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De huurder is verplicht om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, aangezien de huurder een teruggaveplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, ook niet door toeval of ingreep van een derde.
 • Gefab Party en Evenementenverhuur adviseert de huurder zich naar gelang het risico tegen brand, diefstal, molest, verlies, beschadiging etc. te verzekeren.
 • De door Gefab Party en Evenementenverhuur verhuurde producten mogen niet nat worden en veroorzaakte schade door wateroverlast, regen e.d. dient door de huurder aan Gefab Party en Evenementenverhuur vergoed te worden. Met uitzondering van de daarvoor bestemde producten zoals Tenten, Springkussens en dergelijke.

15. AANSPRAKELIJKHEID :

 • Gefab Party en Evenementenverhuur is niet aansprakelijk voor schade die is geleden door de huurder en/of gebruikers van het gehuurde, die ontstaan is in verband met het gehuurde, ook niet indien huurder in strijd handelt met het gestelde in de artikelen 12 en 13 van de onderhavige voorwaarden.
 • Gefab Party en Evenementenverhuur is niet aansprakelijk voor tijd- en materiaalverlies of andere gevolgschade wegens gebreken aan het gehuurde of wegens het gebruik van het gehuurde, behalve indien de schade is veroorzaakt als gevolg van een omstandigheid die is ontstaan door ernstige schuld of grove nalatigheid van de zijde van Gefab Party en Evenementenverhuur dan wel personen of gereedschappen, machinerieën waarvoor zij aansprakelijk geacht moet worden.

16. VRIJWARING :
De huurder vrijwaart Gefab Party en Evenementenverhuur voor alle schade van gebruikers van het gehuurde waarvoor Gefab Party en Evenementenverhuur aansprakelijk mocht zijn en voor alle boetes die aan Gefab Party en Evenementenverhuur mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of gebruikers van het gehuurde gepleegde strafbare feiten, tenzij de door Gefab Party en Evenementenverhuur verschuldigde boetes een gevolg zijn van een defect aan het gehuurde dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij aanvang van de huur. De huurder vrijwaart Gefab Party en Evenementenverhuur tevens voor alle schade en kosten welke mochten ontstaan in verband met de locatie, ondergrond of toegangsweg.

17. ANNULEREN :

 • De huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden.
 • Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde goederen is het de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Gefab Party en Evenementenverhuur een voor beide partijen acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst integraal wil overnemen.
 • Indien annulering tot en met 8 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt, dient de huurder 40% van de huursom te betalen.
 • Indien annulering plaatsvindt tussen 7 tot en met 3 dagen voor aanvang van de huurperiode dient de huurder 75% van de huursom te betalen.
 • Indien annulering 2 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dient de huurder de volledig overeengekomen huursom te betalen.

18. AFREKENING :

 • De schulden van de huurder worden beschouwd als brengschulden. Tenzij anders overeengekomen dient betaling vooraf per bank/giro, uiterlijk 4 dagen voor evenement datum of contant te geschieden op de afleverdag of onmiddellijk na retournering van het gehuurde. Indien desondanks de vordering van Gefab Party en Evenementenverhuur niet wordt betaald of op het overeengekomen tijdstip wordt betaald, dan is Gefab Party en Evenementenverhuur vanaf dat moment gerechtigd over het verschuldigde bedrag een rente ad 1% per maand in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van een maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt.

  Huuropdrachten boven de € 4.000,/ excl. BTW betaling 50% voor aanvang evenement.
 • Indien de huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is Gefab Party en Evenementenverhuur gerechtigd dit bedrag met incassokosten ter verhogen. Deze incassokosten omvatten alle kosten die Gefab Party en Evenementenverhuur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie Gefab Party en Evenementenverhuur zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00.

19. MEDEDELINGSPLICHT :

 • Huurder dient Gefab Party en Evenementenverhuur onverwijld in te lichten indien beslag gelegd op het gehuurde of indien op enige ander wijze de eigendomsrechten van Gefab Party en Evenementenverhuur dreigen te worden geschaad. Het vorenstaande is tevens van toepassing in geval van faillissement van de huurder, indien de huurder surseance van betaling aanvraagt of anderszins heeft opgehouden te betalen.
 • Huurder garandeert dat hij, indien zich een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel voordoet, de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder dan wel curator onverwijld inzage geeft in de tussen huurder en Gefab Party en Evenementenverhuur gesloten overeenkomst.

20. ONTBINDING :

 • Gefab Party en Evenementenverhuur is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen voortvloeiend uit de huurovereenkomst niet of niet op tijd of niet ten volle nakomt, bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van huurder, bij vestiging in het buitenland van huurder dan wel bij beslag op het gehuurde of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee Gefab Party en Evenementenverhuur bij aanvang van de huurovereenkomst niet op de hoogte was.
 • De huurder machtigt hierbij Gefab Party en Evenementenverhuur of door deze aangewezen personen om het gehuurde te controleren, waar het zich ook bevindt, dan wel zich weer in het bezit van het gehuurde te stellen. In het geval dat het gehuurde door Gefab Party en Evenementenverhuur is teruggehaald behoudt hij alle rechten om de ter zake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.
 • Indien de overeenkomst eindigt op grond van de in het eerste lid van dit artikel bepaalde is Gefab Party en Evenementenverhuur gerechtigd bij wegen van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke nog verschuldigd zouden zijn tot aan het einde van de overeenkomst, onverminderd het recht van Gefab Party en Evenementenverhuur op verdere schadevergoeding.

21. RETOURNERINGEN :
Retournering van verbruiksgoederen bij het gehuurde is uitsluitend en alleen mogelijk indien er sprake is van onaangebroken goederen, en eerst na uitdrukkelijke toestemming van Gefab Party en Evenementenverhuur.

22. UITBESTEDING :
Gefab Party en Evenementenverhuur is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Gefab Party en Evenementenverhuur.

23. WIJZIGINGEN :
Ten aanzien van wijzigingen, aanvullingen en afwijkingen van deze standaardvoorwaarden geldt dat deze slechts geldig zijn indien schriftelijk overeengekomen.

24. TOEPASSELIJK RECHT :
Op alle met Gefab Party en Evenementenverhuur gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

25. PARTIELE NIETIGHEID :
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

26. GESCHILLEN :
Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten die met Gefab Party en Evenementenverhuur zijn gesloten, daaronder begrepen de enkele invordering van het door huurder verschuldigde, zullen door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch worden beslecht.


27. AANBIEDINGEN :

 • Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding kan door Gefab Party en Evenementenverhuur desondanks worden herroepen, zelfs nadat de opdracht door Gefab Party en Evenementenverhuur is bevestigd en mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdracht.
 • In prijsbladen of op de website, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief evenals de mededelingen betreffende technische hoedanigheden. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Gefab Party en Evenementenverhuur niet, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 • Bij offertes die zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens, mag Gefab Party en Evenementenverhuur uitgaan van de juistheid daarvan.
 • Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.

algvoorwaarden_l_ima2
algvoorwaarden_r_ima2